header phone icon

Ai nevoie de ajutor?

header facebookheader linkedinheader instagramheader youtube

CRS (Common Reporting Standard) este un standard global cu privire la schimbul automat de informații privind conturile financiare. CRS are ca scop prevenirea evaziunii fiscale și îmbunătățirea conformării fiscale internaționale, prin dezvoltarea relațiilor dintre statele semnatare, cu privire la asistența reciprocă în domeniul fiscal.

CRS a fost implementat în cadrul Uniunii Europene prin Directiva 2014/107/UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Aceste prevederi legale au în vedere transparenta procedurii de colectare taxe și impozite și diminuarea fraudei și a evaziunii fiscale transfrontaliere prin înlăturarea situațiilor în care ar exista venituri neraportate în mod corespunzător, ce ar duce la imposibilitatea obiectivă a statului îndreptățit de a aplica rețineri de taxe și impozite să procedeze în acest sens.

Standardul Comun de Raportare este emis de OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) și a fost ratificat în România prin Legea nr. 70/2016 din 25 aprilie 2016 pentru Ratificarea Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare.

Începând cu 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare noul Cod de Procedura Fiscală, aprobată prin Legea nr. 207/2015, care pune în aplicare Directiva 2014/107 /EU privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Astfel, BCR Asigurări de Viață VIG S.A. este obligată să aplice măsuri de identificare a rezidenților fiscali străini, persoane fizice și juridice, care dețin contracte de asigurare de viață și să raporteze Titularii de cont (contractanți/asigurați/beneficiari) către autoritățile fiscale din România.

Fiecare autoritate fiscală națională competentă va schimba anual cu cealaltă autoritate fiscală competentă cu care are în aplicare acest Acord, pe baza automată, informații referitoare la fiecare cont raportabil.

În conformitate cu Ordinul nr. 1939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, BCR Asigurări de Viață VIG S.A. are obligația să raporteze către Agenția Națională de Administrare Fiscală următoarele informații generale referitoare la fiecare cont raportabil:

a) În cazul unei persoane fizice care este Titular de cont și Persoană raportabilă: numele, adresa, jurisdicție de rezidență, numărul/numerele de identificare fiscală (NIF), data și locul nașterii;

b) În cazul unei Entități care este Titular de cont și o Persoană raportabila: denumirea, adresa, jurisdicția de rezidenta și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF);

c) În cazul unei Entități care este Titular de cont și care este identificată ca având una sau mai multe Persoane care controlează și care fac obiectul raportării:

  • numele, adresa, jurisdicția de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale Entității și
  • numele, adresa, jurisdicția/jurisdicțiile de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale persoanelor și data și locul nașterii fiecărei Persoane raportabile;numărul de cont sau echivalentul său funcțional în absența unui număr de cont;

d) numele și numărul de identificare, dacă este cazul, al Instituției Financiare Raportoare;

e) soldul sau valoarea contului, în cazul unui Contract de asigurare cu valoare de răscumpărare sau al unui Contract cu rentă viageră; valoarea de răscumpărare, valabilă la sfârșitul anului calendaristic relevant sau la sfârșitul sau, în cazul în care contul a fost închis, în cursul anului sau al perioadei în cauză; valoarea ultimei tranzacții imediat înainte de închiderea contului;

f) cuantumul brut total plătit sau creditat Titularului de cont în legătură cu respectivul cont în cursul anului calendaristic în legătură cu care Instituția Financiară Raportoare este debitoare sau datoare s-o plătească, inclusiv cuantumul agregat al oricăror rambursări plătite Titularului de cont în cursul anului.

În cazul în care persoanele vizate nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate mai sus, vom fi în imposibilitatea de a le oferi serviciile noastre.

Totodată, din perspectiva prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018, prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate.

Detaliile cu privire la tipurile de date cu caracter personal, scopurile prelucrării, temeiurile juridice, destinatarii datelor, transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene, perioada de păstrare, drepturile persoanei vizate și modalitățile de exercitare ale acestora sunt menționate în documentul “Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal“ pus la dispoziția persoanelor vizate pe website-ul BCR Asigurări de Viață VIG.

În scopul CRS intră doar contractele de asigurare de viață cu componentă de investiție/economisire. În scopul CRS intră persoanele fizice și juridice care au rezidența fiscală într-un alt stat parte la mecanismul de raportare, în afară de România. Aceste persoane au obligația să furnizeze informații despre țara de rezidență fiscală, precum și numărul de identificare fiscală.

Clienții noi care au calitatea de contractant pe cererile de asigurare de viață cu componenta de investiție/economisire trebuie să declare pe propria răspundere daca au rezidență fiscală în afara României și să declare numărul de identificare fiscală, prin completarea întrebărilor specifice de pe cererea de asigurare.

Clienții existenți vor raspunde la întrebările cu privire la rezidența fiscală pe formularele de modificări / anunț eveniment asigurat. În cazul în care pe parcursul relației contractuale vom identifica indicii cu privire la rezidența fiscală într-un alt stat, avem obligația să vă solicitam completarea unei declarații pe propria răspundere cu privire la rezidența fiscală.

BCR Asigurări de Viață VIG S.A.  este înregistrată ca operator de date cu caracter personal cu numărul 4822.

Pentru a vizualiza lista statelor parte la mecanismul de raportare automată puteți accesa următorul link:http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf

Pentru mai multe detalii despre CRS puteți consulta documentul de mai jos, site-ul web al OECD sau să contactați autoritățile fiscale ale țării de rezidență fiscală de care aparțineți.

Rezidența fiscală se va baza pe definiția prevăzută de legislația fiscală aplicabila fiecărui stat. Pentru informații suplimentare, vă rugam să contactați Autoritatea fiscală competentă.

Termeni specifici

Persoana care face obiectul raportării: rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene sau OECD, care au calitate de asigurat, beneficiar, contractant în cadrul unei polițe de asigurări de viață (care îndeplinește calitatea de cont financiar) încheiate pe teritoriul României;

Titular de Cont: persoana menționată sau identificata ca titular al unui Cont Financiar de către Instituția Financiară care menține contul. În cazul unui Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau al unui Contract de Rentă Viageră, Titularul de Cont este orice persoană care are dreptul să acceseze Valoarea de Răscumpărare sau să modifice beneficiarul contractului. În cazul în care nicio persoană nu poate accesa Valoarea de Răscumpărare sau să modifice beneficiarul, Titularul de Cont este orice persoană desemnată ca proprietar în contract și orice persoană având un drept legitim la plată în conformitate cu termenii contractuali. În momentul ajungerii la maturitate a unui Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau a unui Contract de Rentă Viageră, fiecare persoană îndreptățită să primească o plată în baza contractului este tratată ca Titular de Cont;

Cont financiar: orice contract de asigurare cu valoare de răscumpărare și orice Contract de rentă viageră emis sau administrat de către o Instituție Financiară, altul decât o rentă viageră imediată, nelegată de investiții, netransferabilă, care îi este emisă unei persoane fizice și corespunde unei pensii sau unei indemnizații de invaliditate furnizate în cadrul unui cont care este un Cont Exclus.

Cont care face obiectul raportării: Cont Financiar deținut de una sau mai multe Persoane care fac obiectul raportării, administrat de o Instituție Financiară Raportoare.

Instituție Financiară: o instituție de custodie, o instituție depozitară, o entitate de investiții sau o societate de asigurări specificată; BCR Asigurări de Viață S.A. este o Instituție Financiară din România;

Instituție Financiara Raportoare: orice Instituție Financiară care nu este o Instituție Financiară Nonraportoare; BCR Asigurări de Viață VIG S.A. este o Instituție Financiară Raportoare din România;

Instituție Financiară Non-raportoare din România: orice Instituție Financiară din România […] care va fi tratată ca fiind beneficiar efectiv scutit sau Instituție Financiară considerată conformă, după caz, iar conturile acesteia sunt excluse din definiția Conturilor Financiare;

Cont Financiar: un cont administrat de o Instituție Financiară inclusiv Conturi de Depozit, Conturi de Custodie, Drepturi aferente capitalului sau datoriei în cazul unor Entități de Investiții, Contracte de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau Contracte cu Rentă Viageră;

Contract de Rentă Viageră: un contract în conformitate cu care emitentul este de acord să efectueze plăți pentru o anumită perioadă de timp, determinată, în totalitate sau parțial, în funcție de speranța de viață a uneia sau mai multor persoane fizice;

Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare: un Contract de Asigurare, altul decât un contract de reasigurare încheiat între două societăți de asigurare, care are o Valoare de Răscumpărare;

Contract de Asigurare: un contract, altul decât un Contract de Rentă Viageră, în conformitate cu care emitentul este de acord să plătească o suma în momentul în care survine un eveniment asigurat specificat, legat de mortalitate, morbiditate, accident, răspundere civilă sau pagubă materială afectând o proprietate;