header phone icon

Ai nevoie de ajutor?

header facebookheader linkedinheader instagramheader youtube

Ca urmare a intrării în vigoare în 01 ianuarie 2016 a Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală (“CPF”), vă comunicăm faptul că BCR Asigurări de Viață VIG S.A., are obligația de a transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală (“A.N.A.F.”) informații referitoare la contractele de asigurare de viață deținute la BCR Asigurări de Viață VIG S.A. de către clienții rezidenți sau cetățeni SUA. Informațiile raportate de BCR Asigurări de Viață VIG S.A. către A.N.A.F. vor face obiectul unui transfer de date în afara teritoriului României, care va fi efectuat de A.N.A.F. către Trezoreria S.U.A.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) este un act normativ elaborat n 2010 de Guvernul SUA cu scopul de a preveni evaziunea fiscală pe care ar putea să o facă cetățenii sau rezidenții americani în legătură cu câștigurile pe care le dețin în afara SUA.

Prevederile FATCA se aplică începând cu 1 iulie 2014. Aplicarea acestui act presupune ca BCR Asigurări de Viață VIG S.A. să identifice clienții care au calitatea de cetățeni sau rezidenți americani și să-i raporteze către autoritățile fiscale din România și SUA.

BCR Asigurări de Viață VIG S.A. a decis să se conformeze cu cerințele FATCA, inregistrandu-se pe site-ul IRS, având numărul de identificare globală (GIIN) EM4SY0.00037.ME.642. Certificatul Withholding (formularul W8) poate fi obținut accesând linkul W-8BEN-E.

FATCA este acronimul de la actul de îndeplinire a obligațiilor fiscale cu privire la conturile străine ale cetățenilor din SUA. Deși este o legislație americană, FATCA are impact pentru orice instituție financiară din lume (fie că este societate de asigurare, bancă, societate de investiții etc.) și în ultima instanță asupra clienților acestor instituții. FATCA introduce un nou regim de schimb de informații între SUA și restul statelor, completând regimul global de impozitare prin reținere la sursă cu noi măsuri penalizatoare.

Acordul încheiat între România și Statele Unite ale Americii pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale și implementarea FATCA („Acordul FATCA”) a intrat în vigoare în data de 3 noiembrie 2015. România este inclusă pe lista țărilor cu care autoritățile americane consideră că s-a ajuns la un acord de fond. Mai multe detalii pot fi regăsite accesând linkul: http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca-archive.aspx

În scopul FATCA intră doar contractele de asigurare de viață cu componentă de investiție/economisire.

Clienții cu rol de contractant/persoană asigurată/beneficiar trebuie să declare pe propria răspundere, pe cererile de asigurare de viață cu componentă investițională, dacă sunt sau nu sunt cetățeni americani sau rezidenți SUA, prin completarea unui scurt chestionar specific FATCA de pe cererea de asigurare/formulare de modificare ori anunț eveniment asigurat. Fiecare client care declară că este cetățean american sau rezident SUA trebuie să completeze formularul W9 prin care vă declara Numărul de Identificare Fiscală (TIN).

Conform Ordinului nr. 1939/2016, BCR Asigurări de Viață VIG S.A. are obligația legală de a raporta Agenției Naționale de Administrare Fiscala următoarele informații cu privire la contractele de asigurare de viață deținute de Titularii de cont (contractanți/asigurați/beneficiari) rezidenți sau cetățeni SUA:

a) În cazul unei persoane fizice care este Titular de cont și Persoana raportabila: numele, adresă, jurisdicție de rezidență, numărul/numerele de identificare fiscală (NIF), data și locul nașterii;

b) În cazul unei Entități care este Titular de cont și o Persoană raportabilă: denumirea, adresă, jurisdicția de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF);

c) În cazul unei Entități care este Titular de cont și care este identificată ca având una sau mai multe Persoane care controlează și care fac obiectul raportării:

 • numele, adresa, jurisdicția de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale Entității și
 • numele, adresa, jurisdicția/jurisdicțiile de rezidență și numărul/numerele de identificare fiscală (NIF) ale persoanelor și data și locul nașterii fiecărei Persoane raportabile;

d) numărul de cont sau echivalentul său funcțional în absența unui număr de cont;

e) numele și numărul de identificare, dacă este cazul, al Instituției Financiare Raportoare;

f) soldul sau valoarea contului, în cazul unui Contract de asigurare cu valoare de răscumpărare sau al unui Contract cu rentă viageră; valoarea de răscumpărare, valabilă la sfârșitul anului calendaristic relevant sau la sfârșitul său, în cazul în care contul a fost închis, în cursul anului sau al perioadei în cauză; valoarea ultimei tranzacții imediat înainte de închiderea contului;

g) cuantumul brut total plătit sau creditat Titularului de cont în legătură cu respectivul cont în cursul anului calendaristic în legătură cu care Instituția Financiară Raportoare este debitoare sau datoare s-o plătească, inclusiv cuantumul agregat al oricăror rambursări plătite Titularului de cont în cursul anului.

În cazul în care persoanele vizate nu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate mai sus, vom fi în imposibilitatea de a le oferi serviciile noastre.

Totodată, din perspectiva prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018, prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate.

Detaliile cu privire la tipurile de date cu caracter personal, scopurile prelucrării, temeiurile juridice, destinatarii datelor, transferul datelor personale într-o țară din afara Zonei Economice Europene, perioada de păstrare, drepturile persoanei vizate și modalitățile de exercitare ale acestora sunt menționate în documentul Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pus la dispoziția persoanelor vizate pe website-ul BCR Asigurări de Viață VIG.

BCR Asigurări de Viață VIG S.A. este înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu numărul 4822.

Formulare FATCA utilizate

Formular W‐9

Formular utilizat exclusiv de către persoanele SUA (persoane fizice și persoane juridice) pentru declararea Numărului de Identificare Fiscală (TIN).

Detalii despre completarea acestuia se găsesc pe pagina https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw9.pdf.

Formular W‐8BEN

Formular utilizat exclusiv de către persoanele fizice cu scopul de a identifica beneficiarii reali care nu sunt persoane SUA.

Detalii despre completarea acestuia se găsesc pe pagina https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8ben.pdf.

Formular W‐8BEN‐E

Formular utilizat exclusiv de către persoanele juridice cu scopul de a identifica persoanele juridice din afara SUA care sunt beneficiarii reali.

Detalii despre completarea acestuia se găsesc pe pagina https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iw8bene.pdf.

Termeni specifici

Persoană SUA – este acea persoană care îndeplinește una din următoarele condiții:

 • este rezident SUA;
 • este cetățean SUA: (fost născut în SUA; sau a fost naturalizat ca cetățean SUA; sau unul dintre părinți este cetățean SUA; )
 • deține/a deținut o Carte Verde;
 • a fost prezent fizic în SUA timp de 31 de zile în anul curent și 183 de zile într-o perioada de 3 ani-calculul se face după cum urmează:
  • toate zilele în care a fost prezent pe teritoriul SUA pe parcursul anului current; și
  • 1/3 din zilele în care a fost prezent pe teritoriul SUA pe parcursul anului trecut; și
  • 1/6 din zilele în care a fost prezent în SUA în anul anterior celui trecut;

Indicii SUA(“US Indicia”) - indiciile SUA sunt indicatori care arata că o persoana fizica sau persoana juridica poate fi considerată drept o Persoană SUA:

 • Cetățenie SUA, țara de înregistrare în SUA (în cazul persoanelor juridice) sau Rezidentă SUA (aceasta include deținerea unei Cărți Verzi ce permite șederea în SUA ca imigrant);
 • Locul de naștere este SUA;
 • Adresa curentă (de domiciliu, de reședință, poștală) este în S.U.A;
 • Unica adresa este o adresă asistată sau post-restantă;
 • Un număr de telefon SUA;
 • O procura sau o autorizare de semnătură acordată unei persoane cu adresa din SUA(de domiciliu, de reședință, poștală)

TIN (Tax identification Number) este numărul de identificare fiscală alocat unei persoane fiind utilizat de către IRS în cadrul procesului de administrare a legilor fiscale. Atunci când acest număr este emis de către Administrația de Securitate Socială (SSA – “Social Security Administration”) se numește Număr de Securitate Socială (SSN – “Social Security Number”).

Client care îndeplinește criteriile de transmitere: orice persoană care deține Conturi care fac obiectul raportării;

Titular de Cont: persoana menționată sau identificată ca titular al unui Cont Financiar de către Instituția Financiară care menține contul. în cazul unui Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau al unui Contract de Rentă Viageră, Titularul de Cont este orice persoana care are dreptul să acceseze Valoarea de Răscumpărare sau să modifice beneficiarul contractului. În cazul în care nicio persoană nu poate accesa Valoarea de Răscumpărare sau să modifice beneficiarul, Titularul de Cont este orice persoană desemnată ca proprietar în contract și orice persoană având un drept legitim la plată în conformitate cu termenii contractuali. În momentul ajungerii la maturitate a unui Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau a unui Contract de Renta Viagera, fiecare persoana îndreptățită să primească o plata în baza contractului este tratata că Titular de Cont;

Cont care face obiectul raportării: Cont Financiar deținut de una sau mai multe Persoane care fac obiectul raportării, administrat de o Instituție Financiară Raportoare.

Instituție Financiară: o instituție de custodie, o instituție depozitară, o entitate de investiții sau o societate de asigurări specificată; BCR Asigurări de Viață S.A. este o Instituție Financiară din România;

Instituție Financiară Raportoare: orice Instituție Financiară care nu este o Instituție Financiară Nonraportoare; BCR Asigurări de Viață VIG S.A. este o Instituție Financiară Raportoare din România;

Instituție Financiară Non-raportoare din România: orice Instituție Financiară din România […] care va fi tratată ca fiind beneficiar efectiv scutit sau Instituție Financiară considerată conformă, după caz, iar conturile acesteia sunt excluse din definiția Conturilor Financiare. Mai multe detalii regăsiți în Anexa II a Legii nr. 233/ 2015;

Cont Financiar: un cont administrat de o Instituție Financiară inclusiv Conturi de Depozit, Conturi de Custodie, Drepturi aferente capitalului sau datoriei în cazul unor Entități de Investiții, Contracte de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare sau Contracte cu Rentă Viageră;

Contract de Rentă Viageră: un contract în conformitate cu care emitentul este de acord să efectueze plăți pentru o anumită perioadă de timp, determinată, în totalitate sau parțial, în funcție de speranța de viață a uneia sau mai multor persoane fizice;

Contract de Asigurare cu Valoare de Răscumpărare: un Contract de Asigurare, altul decât un contract de reasigurare încheiat între două societăți de asigurare, care are o Valoare de Răscumpărare;

Contract de Asigurare: un contract, altul decât un Contract de Rentă Viageră, în conformitate cu care emitentul este de acord să plătească o sumă în momentul în care survine un eveniment asigurat specificat, legat de mortalitate, morbiditate, accident, răspundere civilă sau pagubă materială afectând o proprietate;